موسسه کاشت مو Akaki Tsilosani

قبل و بعد از نتایج

کاشت موی مردانه

FUE 1700 گرافت (جلو)

FUE 1700 گرافت (جانبی)

موی بلند 2000 گرافت (جلو)

موی بلند 2000 گرافت (بالا)

موی بلند 2500 گرافت (جلو)

موی بلند 2500 گرافت (جانبی)

FUE 2500 گرافت (بالا)

FUE 2500 گرافت (جانبی)

موی بلند 2500 گرافت (جلو)

موی بلند 2500 گرافت (بالا)

مو بلند 2300 گرافت (جلو)

موی بلند 2300 گرافت (بالا)

FUT 1700 گرافت (جلو)

FUT 2000 گرافت (بالا)

کاشت موی زنان

FUT 2000 گرافت (جلو)

پیوند موی زنانه (جانبی)

پیوند ابرو

ترمیم ابرو (جلو)

ترمیم ابرو (جلو)

ترمیم ابرو (جانبی)

ترمیم ابرو (جانبی)

پیوند ریش

ترمیم ریش (جلو)

ترمیم ریش (جانبی)

ترمیم ریش (جلو)

ترمیم ریش (جلو)

ترمیم ریش (جلو)

ترمیم ریش (جانبی)